Financieel Verslag 2017

Dit financieel verslag betreft de periode van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017.

Stichting Robert F.W. Bruinsma Staat van Baten en Lasten 2017
InkomstenUitgaven
Schenkingen € 15.000,00
Huurinkomsten € 700,00
Sponsoring € 3.500,00
Bestuurskosten € 369,10
Communicatie/website € 4.902,48
Mailings/uitnodigingen € 963,20
Administratie inclusief oprichtingskosten Stichting –
Bankkosten € 124,80
Verzekering € 284,28
Overige kosten concerten € 3.322,88
Onderhoud inventaris /piano’s € 90,00
Totaal uitgaven € 13.556,74
Saldo baten/lasten 2017 € 2.143,26
Totaal € 15.700,00  € 15.700,00
Toelichting Balans  en staat van Baten en LastenDe Stichting Robert F.W. Bruinsma is per 17-9-2015 opgericht. De verbouw van de aan de stichting ter beschikkiing gestelde concertzaal was in 2017 nog in volle gang waardoor de culturele activiteiten beperkt waren. Wel vonden er een tweetal concerten en een fototentoonstelling in de nog niet afgebouwde zaal plaats.
Daarnaast werd een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan de opname van de Scarlatti cd door Daria van den Bercken ten behoeve van de Keys to Music Foundation.
Verder werd er geinvesteerd in de website en het PR materiaal om hiermee een goede basis te hebben voor de toekomstige activiteiten van de stichting, onder de noemer BIJ ANDREAS.
Vanaf mei 2018 is de verbouwing gereed en zal de nadruk liggen op activiteiten zoals omschreven in de doelstelling van de stichting.
De inkomsten in 2017 bestonden uit schenkingen van totaal €15.000 en een bijdrage van €700 van de Nederlandse Bachvereniging voor gebruik van
onze locatie.
Per saldo resteerde er aan het eind van 2017 een positief saldo van € 2.143,26
Stichting Robert F.W. BruinsmaBalans 2017
PassivaActiva
Algemene reserve op 1-1-2017€ 4.966,80
Saldo baten/lasten 2017 € 2.143,26
Totaal 2017 € 7.110,06

Disclaimer: Alhoewel de informatie op de website in het algemeen en deze pagina in het bijzonder met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, wordt door de Robert F.W. Bruinsma Stichting iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct dan wel indirect) ten gevolge van het gebruik van deze website en de daarop vermelde gegevens uitdrukkelijk afgewezen. De Robert F.W. Bruinsma Stichting aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van deze website.