Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI status  Robert F.W. Bruinsma Stichting

Sinds 17 September 2015 heeft de belastingdienst aan de Stichting Robert F.W. Bruinsma de status ‘culturele ANBI’ toegekend. Een instelling of stichting kan alleen een ANBI, algemeen nut beogende instelling, zijn als ze zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut. ANBI’s kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een belastingvoordeel omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. (Bron: Belastingdienst)

Contactgegevens

Robert F.W. Bruinsma Stichting
Turfpoortstraat 29
1411 ED  Naarden

RSIN Nummer 855539240

Wilt u een bedrag schenken aan onze stichting dan kan dat via de pagina donaties of direct op bankrekening NL98ABNA0452970075. Donateurs danken wij hartelijk voor hun schenking!
Wilt u zich voor minimaal 5 jaar committeren met een jaarlijkse schenking, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester voor een periodieke schenkingsovereenkomst. Ga hiervoor naar onze contactpagina.

Doelstelling

  • Het ondersteunen van musici in hun loopbaan en hen een podium geven.
  • Het steunen van muzikale projecten van muziekscholen en conservatoria
  • Het steunen van algemene culturele projecten
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Bestuurssamenstelling

Mevrouw J. Bruinsma Verbrugh  –  voorzitter
De Heer J.F. Haverkort  –  penningmeester
De Heer G.A. Witzel  –  algemeen adviseur

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiën

Door een grote schenking uit de erfenis van haar naamgever is de Robert F.W. Bruinsma Stichting in staat gesteld om zowel de aanvangsinvesteringen te financieren alsmede de in de aanvangsjaren begrote activiteiten. Op termijn zal de Stichting voor financiering van haar activiteiten middels fondsenwerving ook inkomsten van derden proberen te verkrijgen. Daarvoor zullen zowel bijdragen van bezoekers aan haar evenementen, sponsoren en donaties en schenkingen door vrienden van de Stichting noodzakelijk zijn.

De Stichting zal jaarlijks het beleidsplan en de financiële verslaggeving op haar website publiceren:

Klik hier om de jaarverslagen te bekijken.

Conform haar statuten zal de Stichting niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk en de activiteiten van de Stichting. Overschotten zullen worden besteed overeenkomstig de doelstelling van de Stichting.

Bij beëindiging van haar activiteiten of ontbinding van de Stichting zal een eventueel batig saldo, conform de statuten, worden bestemd ten behoeve van een fiscaal erkende algemeen nut beogende rechtspersoon (ANBI) of  een buitenlandse algemeen nut beogende instelling waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met de doelstelling van de Robert F.W. Bruinsma Stichting.

Naarden