Financieel Verslag 2015 / 2016

Dit financieel verslag betreft de periode van 17 september 2015 t/m 31 december 2016.

Stichting Robert F.W. Bruinsma Staat van Baten en Lasten 2015 / 2016
InkomstenUitgaven
Schenkingen € 10.000,00
Sponsoring € 610,20
Bestuurskosten € 216,55
Communicatie/website € 1.260,57
Administratie inclusief oprichtingskosten Stichting € 2.742,13
Bankkosten € 162,90
Verzekering € 40,85
Totaal € 10.000,00  € 5.033,20
Saldo bank € 4.966,80
Toelichting Balans  en staat van Baten en LastenDe Stichting Robert F.W. Bruinsma is per 17 september 2015 opgericht. In 2015 en 2016 zijn de activiteiten nog beperkt geweest. De nadruk heeft gelegen op de verbouwing van het aan de Stichting ter beschikking gestelde kerkgebouw tot concertzaal en de ontwikkeling van de website.
De inkomsten bestaan uit schenkingen van totaal € 10.000,-. De lasten hadden voornamelijk betrekking op de oprichtingskosten en de website. Tevens werden er sponsorbijdragen verstrekt aan een concert van Daria van den Bercken waarbij zij een film vertoonde ten behoeve van muziekonderwijs. Eveneens werd een jubileumconcert van de Gooische Muziekschool door de stichting ondersteund.
Per saldo resteerde er aan het eind van 2016 een positief saldo van € 4966,80.
Stichting Robert F.W. BruinsmaBalans
Saldo bij start
17-09-2015
 € 0  
Balans per 31-12-2016Activa (rekening courant bank)  € 4.966,80 Passiva (algemene reserve)  € 4.966,80

Disclaimer: Alhoewel de informatie op de website in het algemeen en deze pagina in het bijzonder met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, wordt door de Robert F.W. Bruinsma Stichting iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct dan wel indirect) ten gevolge van het gebruik van deze website en de daarop vermelde gegevens uitdrukkelijk afgewezen. De Robert F.W. Bruinsma Stichting aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van deze website.